ආයුබෝවන්...

මුල් පිටුව2024-02-22T18:21:00+00:00

පිරිවෙන එකතු කරන්න

පිරිවෙන්

අධ්‍යාපනික ලිපි

පුවත්

ලිපි / පුවත් ලියන්න

අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන

ප්‍රශ්න පත්‍ර

මාර්ගෝපදේශ

ප්‍රාචීන

පෙළ පොත්

විෂය නිර්දේශ

E පුස්තකාලය

whatsApp

වීඩියෝ පාඩම්

අපි ගැන

පාලි

නවතම ලිපි

සිංහල විෂයානුබද්ධ ලිපි

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – දෙමළ – 2021

By |December 7th, 2023|Categories: 5 වසර, දෙමළ, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – භූගෝල විද්‍යාව – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, භූගෝල විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉතිහාසය – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ඉතිහාසය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සිංහල- 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

විවිධ ලිපි

යතුරු

වාර සටහන්

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

Title

Go to Top