ආයුබෝවන්...

English2023-12-10T08:02:22+00:00

ඉංග්‍රීසි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉංග්‍රීසි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|Tags: |

ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 න් අපූරු පාඩමක්

By |December 22nd, 2023|Categories: English, අධ්‍යාපනික, ඉංග්‍රීසි|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 519

පෙළ පොත්

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ පෙළ පොත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

ප්‍රශ්න පත්‍ර

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

විෂය නිර්දේශය

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ විෂය නිර්දේශය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ ගුරු මාර්ගෝපදේශය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

වාර සටහන්

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ වාර සටහන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

වෙනත් ආධාරක

ඉංග්‍රීසි විෂයට අදාළ වෙනත් ආධාරක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.

Title

Go to Top