ආයුබෝවන්...

English2024-03-24T08:13:42+00:00

ඉංග්‍රීසි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉංග්‍රීසි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|Tags: |

ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 න් අපූරු පාඩමක්

By |December 22nd, 2023|Categories: English, අධ්‍යාපනික, ඉංග්‍රීසි|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

Teacher’s Manual – වාර සටහන් – ඉංග්‍රීසි

By |May 13th, 2019|Categories: English, අධ්‍යාපනික, ඉංග්‍රීසි, වාර සටහන්|Tags: |

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 1,615
Go to Top