පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2011 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2012 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2012 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2012 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2012 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සංස්කෘත – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf

සංස්කෘත – 1 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සංස්කෘත – 2 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සංස්කෘත – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සංස්කෘත – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සංස්කෘත – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf

2018 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සංස්කෘත – 1 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
සංස්කෘත – 2 ශ්‍රේණිය- අවසාන වාර (2018-2022).pdf
සංස්කෘත – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
සංස්කෘත – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
සංස්කෘත – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර – (2018 – 2022).pdf

2018 – පිරිවෙන් අවසාන – සංස්කෘත.pdf
2019 – පිරිවෙන් අවසාන – සංස්කෘත.pdf
2020 – පිරිවෙන් අවසාන – සංස්කෘත.pdf
2021 – පිරිවෙන් අවසාන – සංස්කෘත.pdf
2022 – පිරිවෙන් අවසාන – සංස්කෘත.pdf
සංස්කෘත – පිරිවෙන් අවසාන 2018 – 2022 ප්‍රශ්න පත්‍ර.pdf

views -1,004

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment