පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2019 – සමාජ විද්‍යාව – පළමු වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්‍යාව – පළමු වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf.pdf
2019 – සමාජ විද්‍යාව – පළමු වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – මධ්_ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – මධ්_ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – මධ්_ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර – ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර – ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර – ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණියය.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සමාජ විද්_යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023.pdf
2016-2022 -සමාජ විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍ර ගොනුව.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2016 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2017 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2018 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2019 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2020 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2021 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 2022 – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2009 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2010 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2010 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2011 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2014 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
3 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 1 .pdf
4 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 1.pdf
4 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 2.pdf
4 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 3.pdf
5 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 1 .pdf
5 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 2.pdf
5 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 3.pdf
5 ශ්‍රේණිය – පෙරහුරැ – සමාජ විද්‍යාව – 4.pdf
ප්‍රථම වාර – 2023 – සමාජ විද්‍යාව – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – 2020 – පිරිවෙන් අවසාන – පෙරහුරු – 1.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – 2020 – පිරිවෙන් අවසාන – පෙරහුරු 2.pdf
සමාජ විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – පිරිවෙන් අවසාන – 2022 පෙරහුරු.pdf

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 97

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment