සමාජ විද්‍යාව ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (Marking scheem)

By |2023-11-29T03:31:39+00:00November 29th, 2023|marking scheem, අධ්‍යාපනික, සමාජ විද්‍යාව|