ආයුබෝවන්...

marking scheem

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-12T00:05:05+00:00March 12th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-12T00:02:46+00:00March 12th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-12T00:00:59+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-11T23:25:27+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-11T23:21:22+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-11T23:17:16+00:00March 11th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |2024-03-11T23:11:19+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-11T23:08:05+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |2024-03-11T23:01:58+00:00March 11th, 2024|marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

සමාජ විද්‍යාව ලකුණු දීමේ පටිපාටිය (Marking scheem)

By |2023-11-29T03:31:39+00:00November 29th, 2023|marking scheem, අධ්‍යාපනික, සමාජ විද්‍යාව|

Go to Top