ආයුබෝවන්...

News

පිරිවෙන් පනත – Act of Piriven Education

By |2024-02-17T19:48:07+00:00February 17th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්|

200 වෙනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරු යෝජනා.

By |2024-01-20T10:14:23+00:00January 20th, 2024|News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

නවක පරිවේණාචාර්ය පත්වීම් ප්‍රදානෝත්සවය.

By |2024-01-12T09:21:19+00:00January 11th, 2024|News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

Title

Go to Top