ආයුබෝවන්...

pdf

සීතාවකපුර පිරිවෙන් ගුරු අභ්‍යාස ආයතනයේ දෑ අවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත් කැදවීම 2024/2025

By |2024-03-06T16:33:45+00:00March 6th, 2024|Featured, News, pdf, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:58:30+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |2024-02-22T18:12:29+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|

බුත්සරණ – විද්‍යාචක්‍රවර්තී

By |2024-02-22T17:59:31+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

පූජාවලිය – කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

By |2024-02-22T17:39:25+00:00February 22nd, 2024|pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

Go to Top