ආයුබෝවන්...

මුල් පිටුව2024-02-22T18:21:00+00:00

පිරිවෙන එකතු කරන්න

පිරිවෙන්

අධ්‍යාපනික ලිපි

පුවත්

ලිපි / පුවත් ලියන්න

අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන

ප්‍රශ්න පත්‍ර

මාර්ගෝපදේශ

ප්‍රාචීන

පෙළ පොත්

විෂය නිර්දේශ

E පුස්තකාලය

whatsApp

වීඩියෝ පාඩම්

අපි ගැන

පාලි

නවතම ලිපි

සිංහල විෂයානුබද්ධ ලිපි

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ත්‍රිපිටක ධර්මය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – පාලි – 2023

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, පාලි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

සංස්කෘත ඇගයීම් වාර්තාව – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – 2019

By |December 1st, 2020|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, විභාග, සංස්කෘත|

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

විවිධ ලිපි

යතුරු

වාර සටහන්

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

Title

Go to Top