ආයුබෝවන්...

භූ.විද්‍යාව2023-11-30T08:32:36+00:00

භූගෝල විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, භූගෝල විද්‍යාව|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – භූගෝල විද්‍යාව – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, භූගෝල විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 515
Go to Top