පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2018 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – මධ්‍ය වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023 – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – මධ්‍ය වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023 – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – මධ්‍ය වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023 – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – මධ්‍ය වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023 – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – මධ්‍ය වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2023 – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සිංහල – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සිංහල – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2022 – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2022 – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2022 – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2022 – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
සිංහල – අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර – 2018 – 2022 – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 -සිංහල පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2019 -සිංහල පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2020 -සිංහල පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2021 -සිංහල පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2022 -සිංහල පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf

views -1,485

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment