පලකළ දිනය - February 7, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
2018 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2023).pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2023).pdf
2018 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2019 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2020 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2021 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2022 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්නපත්‍ර 2018 – 2022.pdf

views -711

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment