ආයුබෝවන්...

සාමාන්‍ය විද්‍යාව2023-11-30T08:32:58+00:00

සාමාන්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|Tags: |

3 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 3 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

4 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 4 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

5 වසර සාමාන්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 5 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 489
Go to Top