ආයුබෝවන්...

සංස්කෘත

සංස්කෘත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:04:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

සංස්කෘත 1 වසර ‍- 1 වන පාඩම – ස්වර

By |2023-12-09T15:46:24+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

ස්වර – ව්‍යඤ්ජන එකතු කරමු – සංස්කෘත

By |2023-12-09T15:41:04+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

සංස්කෘත ව්‍යඤ්ජන අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු

By |2023-12-09T15:36:24+00:00December 9th, 2023|1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත – 2021

By |2023-12-01T08:28:00+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

Title

Go to Top