පලකළ දිනය - March 19, 2024

2023 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සිංහල – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සංස්කෘත – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සමාජ විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – පාලි – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – පාලි – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – පාලි – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – පාලි – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – පාලි – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව‍ – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2023 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

 

සිංහල – 2023 – අවසන් වාර – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
ගණිතය – 2023 – අවසන් වාර – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
ඉංග්‍රීසි – 2023 – අවසන් වාර – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
පාලි – 2023 – අවසන් වාර – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf
දෙමළ – 2023 – අවසන් වාර – මූලික ශ්‍රේණිය.pdf

views -163

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment