ආයුබෝවන්...

N5 Grammar

Grammar L-10 – “どうやって” (douyatte) යන ජපන් වචනය, “කොහොමද” හෝ “කෙසේද”

By |2024-06-13T09:07:02+00:00June 11th, 2024|Japanese language, N5 Grammar|

Go to Top