ආයුබෝවන්...

IT

සරළව වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරමු (සියළු පාඩම්)

By |2023-11-03T10:14:03+00:00May 13th, 2019|IT, වීඩියෝ පාඩම්|

නිවැරුදිව ලකුණු ලේඛන පරිගණකය භාවිතයෙන් සකසා ගනිමු.

By |2023-11-03T10:27:56+00:00May 12th, 2019|IT, අධ්‍යාපනික, වීඩියෝ පාඩම්|

Go to Top