පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2019 – භූගෝල විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – භූගෝල විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – භූගෝල විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – පිරිවෙන් අවසාන – භූගෝල විද්‍යාව .pdf
2018 – පිරිවෙන් අවසාන – භූගෝල විද්‍යාව .pdf
2019 – පිරිවෙන් අවසාන – භූගෝල විද්‍යාව .pdf
2020 – පිරිවෙන් අවසාන – භූගෝල විද්‍යාව .pdf
2021 – පිරිවෙන් අවසාන – භූගෝල විද්‍යාව .pdf
2015 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – භූගෝල විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – භූගෝල විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 111

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment