ආයුබෝවන්...

සෞ.විද්‍යාව2023-11-30T08:33:31+00:00

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය නිර්දේශය

By |March 26th, 2024|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, විෂය නිර්දේශ, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 7th, 2024|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සෞඛ්‍ය විද්‍යාව – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

5 වසර සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 5 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

4 වසර සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 4 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

3 වසර සෞඛ්‍ය විද්‍යාව පෙළ පොත

By |November 29th, 2023|Categories: 3 වසර, පෙළ පොත්, පොත්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව වාර සටහන්

By |November 14th, 2023|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අධ්‍යාපනික, වාර සටහන්, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 698
Go to Top