ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ප්‍රාචීන2024-03-12T00:11:08+00:00

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 1,845
Go to Top