ආයුබෝවන්...

විභාග

සංස්කෘත උසස් පෙළ සම්මන්ත්‍රණය 2023

By |2023-11-06T08:15:56+00:00November 4th, 2023|අධ්‍යාපනික, ජානක රජින්ද්‍ර කුමාර, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ඇගයීම් වාර්තාව – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – 2019

By |2023-12-01T08:56:42+00:00December 1st, 2020|5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, විභාග, සංස්කෘත|

උ.පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සංග්‍රහය – බුද්ධ ධර්මය

By |2019-03-18T11:39:08+00:00March 18th, 2019|අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, බුද්ධ ධර්මය, විභාග|

මූලාකෘති ප්‍රශ්ණපත්‍ර ආදර්ශ පිළිතුරු හා පිළිතුරු සැපයිය යුතු ආකාරය

By |2018-12-12T12:21:26+00:00December 12th, 2018|පුවත්, විභාග|

මූලික පිරිවෙන් වර්ෂාවසාන විභාගය – 2018 පිළිතුරු පත්‍ර

By |2018-11-29T09:59:13+00:00November 29th, 2018|පුවත්, විභාග|

Go to Top