ආයුබෝවන්...

සිංහල2023-11-30T08:27:34+00:00

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

බුත්සරණ – විද්‍යාචක්‍රවර්තී

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|Tags: |

පූජාවලිය – කිරිඇල්ලේ ඤාණවිමල හිමි

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|

ජිනකාලමාලී – රත්නපඤ්ඤ හිමි

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, දුර්ලභ පොත්, පුස්තකාලය, පොත්, සිංහල|Tags: |

සිංහල විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සිංහල|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සිංහල- 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

සිංහල කතා­ක­ලා­වට මඟ කී පඤ්ච­ත­න්ත්‍රය

By |July 15th, 2018|Categories: අධ්‍යාපනික, සංස්කෘත, සිංහල|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 2,804
Go to Top