පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 1 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2018 – 2022.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2018.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2019.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2020.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2021.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – පිරිවෙන් අවසාන – 2022.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 2ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ත්‍රිපිටක ධර්මය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 1 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ත්‍රිපිටක ධර්මය – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 165

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment