ආයුබෝවන්...

ඉතිහාසය2023-11-30T08:31:55+00:00

ඉතිහාසය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉතිහාසය, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉතිහාසය – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ඉතිහාසය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ඉතිහාසය කෙටි සටහන් 3-4-5 පංති සඳහා

By |November 10th, 2023|Categories: 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය, කෙටි සටහන්|

ලංකා සහ ලෝක සිතියම් අභ්‍යාස පොත

By |November 10th, 2023|Categories: අධ්‍යාපනික, ඉතිහාසය, උසස් පෙළ, සිතියම්|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 1,461
Go to Top