පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2018 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.PDF
2018 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – පිරිවෙන් අවසාන – සාමාන්‍ය විද්‍යාව.pdf
2018 – පිරිවෙන් අවසාන – සාමාන්‍ය විද්‍යාව.PDF
2019 – පිරිවෙන් අවසාන – සාමාන්‍ය විද්‍යාව.pdf
2020 – පිරිවෙන් අවසාන – සාමාන්‍ය විද්‍යාව.pdf
2021 – පිරිවෙන් අවසාන – සාමාන්‍ය විද්‍යාව.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – සාමාන්‍ය විද්‍යාව – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

views -424

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment