පලකළ දිනය - March 10, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

අවුරුද්දේ මාස දෙමළෙන්.jpg
එළවලු වර්ග දෙමළෙන්.jpg
කෑම වර්ග දෙමළෙන්.jpg
ගණන් කිරීම දමළෙන් 2.jpg
ගණන් කිරීම දෙමළෙන් 1.jpg
ගස් වර්ග දෙමළෙන්.jpg
දෙමළ – ආචාරශීලී හා සුහද ඉල්ලීම්.jpg
නෑදෑයෝ දෙමළෙන්.jpg
පක්ෂියෝ දෙමලෙන්.jpg
පවුලේ සාමාජිකයන් දෙමළෙන්.jpg
පහෙන් පහට ගණන් දෙමළෙන් කරමු.jpg
පළතුරු වර්ග දෙමළෙන්.jpg
පුද්ගලික විස්තර පත්_රිකාව.pdf
බීම වර්ග දෙමළෙන්.jpg
මමගැන දෙමළෙන්.jpg
මල් වර්ග දෙමළෙන්‍.jpg
වර්ණ දෙමළෙන්.jpg
විධාන දෙමලෙන්.jpg
වේලාව – දෙමලෙන්.pdf
සතියේ දවස් දෙමලෙන්.jpg
සරල දෙබස – මගේ විස්තර.pdf
සිරුරේ කෛාටස් දෙමළෙන්.jpg
සුභ පැතුම් – දෙමළෙන්.jpg

අපේ දෙමළ පන්තිය – 11 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 12 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 2 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 3 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 4 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 5 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 6 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 7 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 8 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf
අපේ දෙමළ පන්තිය – 9 – (පියනන්ද හාමුදුරුවෝ ).pdf

කථන – දෙමළ බස.pdf
කථන දෙමළ – 1.pdf
කථන දෙමළ – 2.pdf
කථන දෙමළ – 3.pdf
කථන දෙමළ – 4.pdf
කථන දෙමළ – 5.pdfඅතීත කාලය- 01 කොටස-1.pdf
අතීත කාලය -02 කොටස-1.pdf
අතීත කාලය -03 කොටස-1.pdf
අතීත කාලය-04 කොටස-1.pdf
අතීත කාලය -05 කොටස-1.pdf
අනාගත කාලය – 01.pdf
අනාගත කාලය – 02.pdf
වර්ථමාන කාලය – 01-1.pdf
වර්ථමාන කාලය – 02.pdf
උත්සව.pdf
ඒක වචන බහු වචන – ஒருமை பன்மை 3.pdf
ඒක වචන බහු වචන 2.pdf
කාල භේදය கால வேறுபாடு .pdf
දෙමළ words 1-5.pdf
දෙමළ කාල භේදය – පබසර ව්මලවීර .pdf
දෙමළ හෝඩිය.jpg
දෙමළ හෝඩිය හා පිලිභාවිතය தமிழ் றரிச்சுவடி ධම්මික සර් .pdf
ලේඛන දෙමළ බස.pdf
වචන උච්ඡාරණ சொற்களை உச்சரித்தல் .pdf
විරුද්ධ පද எதிர்க் கருத்துச் சொற்கள் 1 – විමලකිත්ති හිමි.pdf
විරුද්ධ පද எதிர்க் கருத்துச் சொற்கள் 2 – මැදිරිගිරියේ ආනන්ද හිමි.pdf
විරුද්ධ ලිංග පද எதிர்பாற் சொற்கள் – විමලකිත්ති හිමි .pdf
සමාන පද 1 ஒத்த கருத்துச் சொற்கள் – විමලකිත්ති හිමි.pdf
සමාන පද 2 ஒத்த கருத்துச் சொற்கள் – විමලකිත්ති හිමි .pdf
සරල දෙබස – මගේ විස්තර.pdf

කථන දෙමළ – 6.pdf
කථන දෙමළ – 7.pdf
කථන දෙමළ – 8.pdf
කථන දෙමළ – 9.pdf
කථන දෙමළ . පාඩම් අංක 1.pdf

වේලාව – දෙමලෙන්.pdf
සතියේ දවස් දෙමලෙන්.jpg
සරල දෙබස – මගේ විස්තර.pdf
සිරුරේ කෛාටස් දෙමළෙන්.jpg
සුභ පැතුම් – දෙමළෙන්.jpg

views -274

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment