ආයුබෝවන්...

ත්‍රිපිටක ධර්මය

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:42:15+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2021

By |2023-12-01T08:32:59+00:00December 1st, 2023|5 වසර, ත්‍රිපිටක ධර්මය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

Go to Top