පලකළ දිනය - March 23, 2024

Nec LaVie Light BL330

Rs. 20,000/-

Product specifications

[Manufacturer] NEC
《Model number》PC-BL330WA6W
《Color》White
《OS》Windows7, Q4OS
《CPU》Atom N450 1.66GHz[Memory] Increased to 2GB.
《HDD》250GB

-Accessories-
Windows7 recovery disc
Q4OS installation disk
AC adapter

Other detail

Ad views - 65

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment