ආයුබෝවන්...

පාලි2023-11-30T08:28:46+00:00

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |March 12th, 2024|Categories: marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

රසවාහිනී ලංකාදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

රසවාහිනී ජම්බුදීපුප්පත්ති කථා – රන්ජිත් වනරතන

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, දුර්ලභ පොත්, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

සුබෝධාලංකාරය – පුරාතන සන්න සහිත

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

වුත්තෝදය, සන්නය, විවරණය හා ටීකාව

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

පාවචනොපායනි මාගධීපණ්ණිකා – විලේගොඩ ධම්මානන්ද හිමි

By |February 22nd, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

කච්චායන සූත්‍ර පාඨය – සන්න සහිත

By |February 21st, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

අභිධානප්පදීපිකා හෙවත් පාලිනිඝණ්ඩු – රඹුක්වැල්ලේ විපස්සි හිමි

By |February 21st, 2024|Categories: 4 වසර, 5 වසර, pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

සරල පාලි ප්‍රවේශය – බළන්ගොඩ ආනන්ද මෛත්‍රිය හිමි

By |February 21st, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

පාළිපාඨාවලී – පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත හිමි

By |February 21st, 2024|Categories: pdf, පාලි, පුස්තකාලය, පොත්|Tags: |

පාලි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පාලි|Tags: |

පාලි ප්‍රශ්න පත්‍ර සංග්‍රහය – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය

By |January 9th, 2024|Categories: 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පාලි|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 2,535
Go to Top