නිළ whatsApp සමූහය

ඔබේ අදහස් අපිට කියන්න

නම

විද්‍යුත් ලිපිනය (Email)*

දුරකථන අංකය

ඔබේ පණිවිටය

සමාජ මාධ්‍ය සබැඳි

වෙනත් whatsapp සමූහ

වෙනත් සමූහ සමග සම්බන්ධ වෙන්න

Join With other

whatsapp Groups

සමස්ත ලංකා පිරිවෙන් ගුරුවරු

පිරිවෙන් ගුරුවරුන්ගේ රාජකාරි කටයුතු සහ සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉහළ නැංවීම මෙහි අරමුණයි.

මිතුරෝ ලග නැති දුරැති

කුඩා කල සිට එකට සිටි මිතුරන් එක කිරිම හා දැනුම බෙදා ගැනීම.