ආයුබෝවන්...

ත්‍රිපිටක ධර්මය2024-01-26T20:09:16+00:00

ත්‍රිපිටක ධර්මය පෙළ පොත්

ගුරු මාර්‌ගෝපදේශ

වාර සටහන් 

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|Tags: |

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ත්‍රිපිටක ධර්මය – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ත්‍රිපිටක ධර්මය, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 2,526
Go to Top