ලාංකේය බෞද්ධ අද්යාපනයේ සයිබර් කේන්ද්‍රය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු..!