ආයුබෝවන්...

මුල් පිටුව2024-06-13T12:39:51+00:00

පිරිවෙන එකතු කරන්න

පිරිවෙන්

අධ්‍යාපනික ලිපි

පුවත්

ලිපි / පුවත් ලියන්න

අත්‍යවශ්‍ය ලේඛන

ප්‍රශ්න පත්‍ර

මාර්ගෝපදේශ

ප්‍රාචීන

පෙළ පොත්

විෂය නිර්දේශ

E පුස්තකාලය

whatsApp

වීඩියෝ පාඩම්

අපි ගැන

අද ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ

2567ක් වූ

මැදින් මස

24
පොසොන් පෝය දිනයට තව දින
0
0
0
0
Days
0
0
Hours
0
0
Minutes
0
0
Seconds
Loading poll ...

ජපන් භාෂාව උගනිමු

උණුසුම් පුවත්

පාලි

නවතම ලිපි

සිංහල විෂයානුබද්ධ ලිපි

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සිංහල

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සිංහල|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – පාලි

By |March 11th, 2024|Categories: marking scheem, පාලි, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – දෙමළ – 2021

By |December 7th, 2023|Categories: 5 වසර, දෙමළ, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – භූගෝල විද්‍යාව – 2021

By |December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, භූගෝල විද්‍යාව, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

විවිධ ලිපි

යතුරු

වාර සටහන්

සංස්කෘත විෂයානුබද්ධ ලිපි

Go to Top