පලකළ දිනය - March 26, 2024

2024 වර්ෂයේ පිරිවෙන් වාර දින දර්ශනයේ විවිධ වෙනස්කම් කිරීම තුළ බොහෝ පරස්පරතා ඇතිබැවින් බොහෝ ගුරුවරුන්ට සිදුවන අපහසුතාවයන් පිළිබද දැනුවත් කිරීමට අද දින (2024-03-26) ලංකා පිරිවෙන් ගුරු සංගමය  මානව හිමිකම් කොමිසමට යති.

views -97

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment