ආයුබෝවන්...

English

ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු 26 න් අපූරු පාඩමක්

By |2023-12-22T20:28:06+00:00December 22nd, 2023|English, අධ්‍යාපනික, ඉංග්‍රීසි|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – ඉංග්‍රීසි – 2021

By |2023-12-01T08:50:12+00:00December 1st, 2023|5 වසර, English, ඉංග්‍රීසි, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය|

Teacher’s Manual – වාර සටහන් – ඉංග්‍රීසි

By |2024-03-25T08:53:05+00:00May 13th, 2019|English, අධ්‍යාපනික, ඉංග්‍රීසි, වාර සටහන්|

Go to Top