පලකළ දිනය - March 24, 2024

පසන් රණසිංහ මහත්මා
පසන් රණසිංහ මහත්මා දෙමළ භාෂා ප්‍රවීන දේශක

විශේෂ ස්තූතිය – පසන් රණසිංහ මහත්මයාට

views -180

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment