පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2018 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ගණිතය – 1 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ගණිතය – 2 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ගණිතය – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ගණිතය – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ගණිතය – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
2019 – ගණිතය – ප්‍රථම වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – ප්‍රථම වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ගණිතය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ගණිතය – මධ්‍යා වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ගණිතය – 1 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ගණිතය – 2 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ගණිතය – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ගණිතය – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ගණිතය – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
2018 – ගණිතය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය .pdf
2019 – ගණිතය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2020 – ගණිතය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2021 – ගණිතය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2022 – ගණිතය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
ගණිතය – පිරිවෙන් අවසාන – 2018-2022.pdf

views -2,053

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment