පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2018 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ඉංග්‍රීසි – 1 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉංග්‍රීසි – 2 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉංග්‍රීසි – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉංග්‍රීසි – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉංග්‍රීසි – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf

2019 – ඉංග්‍රීසි – ප්‍රථම වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – ප්‍රථම වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

2018 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉංග්‍රීසි – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ඉංග්‍රීසි – 1 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉංග්‍රීසි – 2 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉංග්‍රීසි – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉංග්‍රීසි – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉංග්‍රීසි – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන – 2018.pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන – 2019.pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන – 2020.pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන – 2021.pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන – 2022.pdf
ඉංග්‍රීසි – පිරිවෙන් අවසාන 2018-2022 ප්‍රශ්න පත්‍ර.pdf

views -1,668

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment