පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2019 – ඉතිහාසය – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ඉතිහාසය – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉතිහාසය – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
ඉතිහාසය – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf

2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණි.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
ඉතිහාසය – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉතිහාසය – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
ඉතිහාසය – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
2017 – 2022 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍ර.pdf
2018 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2019 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2020 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2021 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2022 – ඉතිහාසය පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
ඉතිහාසය – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
ඉතිහාසය – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
ඉතිහාසය – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර හා අවසාන වාර (2018-2023).pdf
2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2013 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2015 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණි.pdf
2016 – ඉතිහාසය – වර්ෂ අවසාන – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2017 – ඉතිහාසය – මධ්‍ය වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf

views -1,082

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment