පලකළ දිනය - February 6, 2024

විශේෂ ස්තූතිය – කුමුදු ජානක විජයතිලක මහත්මයාට

බප/ මිනු/ සරස්වතී මහ පිරිවෙන බලගල්ල, දිවුලපිටිය

2019 – දෙමළ – ප්‍රථම වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – ප්‍රථම වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – ප්‍රථම වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – ප්‍රථම වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – ප්‍රථම වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2023 – දෙමළ – මධ්‍යවාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
දෙමළ – 1 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
දෙමළ – 2 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
දෙමළ – 3 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
දෙමළ – 4 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
දෙමළ – 5 ශ්‍රේණිය – මධ්‍ය වාර (2018-2023).pdf
2018 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2018 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2019 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2020 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2021 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – අවසාන වාර – 1 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – අවසාන වාර – 2 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – අවසාන වාර – 3 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – අවසාන වාර – 4 ශ්‍රේණිය.pdf
2022 – දෙමළ – අවසාන වාර – 5 ශ්‍රේණිය.pdf
දෙමළ – 1 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
දෙමළ – 2 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
දෙමළ – 3 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
දෙමළ – 4 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
දෙමළ – 5 ශ්‍රේණිය – අවසාන වාර (2018-2022).pdf
2018 – 2022 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2018 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2019 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2020 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2021 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf
2022 – දෙමළ පිරිවෙන් අවසාන ප්‍රශ්න පත්‍රය.pdf

views -1,639

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment