පලකළ දිනය - November 29, 2023

විශේෂ ස්තූතිය පූජ්‍යපාද පදියතලාවේ ඤාණවිමල හිමියන්ට

views -204

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment