ආයුබෝවන්...

Blog2023-12-26T14:27:33+00:00

පැවිදි/ගිහි සිසුන් සඳහා ආකල්ප සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන – දෙනියාය

2023/11/08 වන දින දෙනියාය අධ්‍යාපන කලාපයේ සියඹලාගොඩ,පිටබැද්දර, මාර/ ශ්‍රී

By |November 8th, 2023|Categories: පුවත්|0 Comments

සංස්කෘත උසස් පෙළ සම්මන්ත්‍රණය 2023

මෙම සම්මන්ත්‍රණය 2023/11/27 වන සදුදා දින ගම්පහ විද්‍යාරවින්ද මහ

කොහොමද පාඩම් / පුවත් සහ පිරිවෙන් එකතු කරන්නේ

මෙම වෙබ් අඩවිය තුළ account වර්ග දෙකක් නිර්මාණය කල

By |October 31st, 2023|Categories: පුවත්|1 Comment

ආචාර්ය කුඹල්ගොඩ ධම්මාලෝක හිමියන් පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ ධූරයෙහි වැඩ භාර ගැනීම

By |May 23rd, 2023|Categories: පුවත්|0 Comments

ප්‍රාචීන විභාග පටිපාටියේ සංශෝධන

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – හොරණ 2019

ප්‍රාචීන විභාග උපකාරක සම්මන්ත්‍රණ මාලාව  විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙන -

ප්‍රාචීන විභාග අත්වැල – මරදාන 2019

කොලඹ 10, මරදාන ශ්‍රී ලංකා විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන මගින්  වාර්ෂිකව

By |March 14th, 2019|Categories: පුවත්, ප්‍රාචීන, විභාග|0 Comments

සිංහල වාර සටහන් 2019

සිංහල විෂයට සැකසිය යුතු වාර සටහන් සදහා ‌‌මෙම වාර

පූජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමියන්ගේ පණිවිඩය

මිනිසා විසින් මිනිසාගේ ප්‍රගමණයට නිර්මාණය කරගත් දෑ අතර එහිලා තොරතුරු

By |January 9th, 2019|Categories: පණිවිඩ, පුවත්|0 Comments
මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 613
Go to Top