ආයුබෝවන්...

Blog2023-12-26T14:27:33+00:00

ශ්‍රී ධම්මාලෝක විද්‍යායතන පිරිවෙනේ 6 වසර / උසස්පෙල සිසුන් පිළිගැනිම

අනු/ කැබි / ශ්‍රී ධම්මාලෝක විද්‍යායතන පිරිවෙනේ , 6

By |February 19th, 2024|Categories: පුවත්|0 Comments

පිරිවෙන් පනත – Act of Piriven Education

මූලික සහ මහ පිරිවෙන් සඳහා දින කැලැන්ඩරය 2024

By |February 17th, 2024|Categories: News, පණිවිඩ, පුවත්|0 Comments

200 වෙනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරු යෝජනා.

200 වැනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරුයෝජනා 2024.01.23

By |January 20th, 2024|Categories: News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|0 Comments

2023 අවසානවාර පරීක්ෂණය සහ වාර සටහන.

2023 පාසල් වාර සටහනට අනුව දිවයිනේ සියලූම පිරිවෙන්වල තෙවන

By |January 19th, 2024|Categories: News, පණිවිඩ, පුවත්|0 Comments

නවක පරිවේණාචාර්ය පත්වීම් ප්‍රදානෝත්සවය.

198 වන පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයෙන් අනුමත වූ පුරප්පාඩු පරිවේණාචාර්ය තනතුරු

By |January 11th, 2024|Categories: News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|0 Comments

නවක පරිවේණාචාර්ය පත්වීම් ප්‍රදානය සහ පුහුණු වැඩමුළුව – 2024

By |January 5th, 2024|Categories: පුවත්|0 Comments

පාසල් නිවාඩුවට සමගාමීව පිරිවෙන් නිවාඩුව ලබා නොදීම සම්බන්ධව

By |December 19th, 2023|Categories: පුවත්|0 Comments

නේවාසික භාවනා වැඩමුළුව මීතිගල නිස්සරණ වනයේදී

පිරිවෙන් අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය කුඹල් ගොඩ ධම්මාලෝක හිමිපාණන් වහන්සේගේ

By |December 15th, 2023|Categories: පුවත්, භාවනා|0 Comments

පිරිවෙන් ගුරුවරු සඳහා නොමිලේ දෙමළ භාෂා පාඨමාලාව

ගරු පරිවේනාචාර්ය ස්වාමින් වහන්සේලා වෙත. පැය 150 දෙමළ භාෂා

By |December 1st, 2023|Categories: අධ්‍යාපනික, දෙමළ, පුවත්|0 Comments

ගුරු උපදේශකවරු පත්කිරීම 2024

*සියළුම පළාත් භාර නියෝජ්‍ය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (පිරිවෙන්)* ස්වාමීන් වහන්සේලා

By |November 17th, 2023|Categories: ගුරු උපදේශකවරු, පුවත්|0 Comments

සති භාවනා හා ආකල්ප සංවර්ධන නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන

By |November 13th, 2023|Categories: පුවත්, භාවනා|0 Comments
මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 571

Title

Go to Top