ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Blog2024-03-26T20:03:28+00:00

ඉංග්‍රීසි භාෂා කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන – මාතර

By |May 16th, 2024|Categories: News, පුවත්|

2024.05.16 වන දින දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ අතිපූජ්‍ය තවලම

මාර/ශ්‍රී පරමානන්ද පිරිවෙන් විද්‍යායතනය සහ මාර/අනුර මහා විද්‍යාලය එක්ව සංවිධානය කරන ලද බක් මහ සැනකෙළිය

By |April 11th, 2024|Categories: පුවත්|

මාර/ශ්‍රී පරමානන්ද පිරිවෙන් විද්‍යායතනය සහ මාර/අනුර මහා විද්‍යාලය එක්ව

සාරිපුත්ත ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයට අයදුම්පත් කැදවීම

By |April 8th, 2024|Categories: පුවත්|

පිරිවෙන් ගුරුවරු මානව හිමිකම් කොමිසමට යති

By |March 26th, 2024|Categories: පුවත්|

2024 වර්ෂයේ පිරිවෙන් වාර දින දර්ශනයේ විවිධ වෙනස්කම් කිරීම

ඉංග්‍රීසි ප්‍රතිපෝෂණ සමිමන්ත්‍රණය මාතර – 2024

By |March 22nd, 2024|Categories: පුවත්|

පිරිවෙන් සා/පෙළ විභාගය සදහා මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ශ්‍රී රතනපාල පිරිවෙනේ 

ඉංග්‍රීසි ප්‍රතිපෝෂණ සමිමන්ත්‍රණය දෙනියාය – 2024

By |March 22nd, 2024|Categories: පුවත්|

පිරිවෙන් සා/පෙළ විභාගය සදහා ඉංග්‍රීසි ප්‍රතිපෝෂණ සම්න්ත්‍රණය දෙනියාය අධ්‍යාපන

පිරිවෙන් බහුකාර්ය සහයකයින් සඳහා ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය

By |March 22nd, 2024|Categories: පුවත්|

දිවයින පුරා පිරිවෙන් ආවරණය වන ලෙස බහුකාර්ය සහයකයින් සඳහා

ශ්‍රී ලංකාවේ මීලග ජනාධිපතිවරයා වියයුත්තේ කවුද? (2024)

By |March 20th, 2024|Categories: පුවත්|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සම්මන්ත්‍රණවලට මුදල් අය කරන්න එපා

By |March 18th, 2024|Categories: 5 වසර, පිරිවෙන් ගුරුසේවා සංගමය, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

2024 පිරිවෙන් වාර දින දර්ශනය සම්බන්ධ ගැටළුව

By |March 14th, 2024|Categories: පුවත්, වාර සටහන්|

මේ වන විට පිරිවෙන් වාර දින දර්ශනය පිළබද පිරිවෙන්

නවක පරිවේණාචාර්ය පත්වීම් ප්‍රදානය – 2024

By |March 10th, 2024|Categories: News, පුවත්|

සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (කලාප/ කොට්ඨාස) මඟින්, කෘත්‍යාධිකාරී පරිවේණාධිපති ස්වාමීන්

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ විභාග සම්මන්ත්‍රණය 2024

By |March 7th, 2024|Categories: News, පුවත්, ප්‍රාචීන, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ|

කොළඹ ලංකා විද්‍යාල මහ පිරිවෙන මගින් වාර්ශිකව සිදුකරනු ලබන

මාතර දිස්ත්‍රික් මූලික පිරිවෙන් දෙදින ගණිත වැඩමුළුව

By |March 7th, 2024|Categories: 5 වසර, පුවත්|

තව

සීතාවකපුර පිරිවෙන් ගුරු අභ්‍යාස ආයතනයේ දෑ අවුරුදු ගුරු පුහුණු පාඨමාලාව සදහා අයදුම්පත් කැදවීම 2024/2025

By |March 6th, 2024|Categories: Featured, News, pdf, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්, සම්මන්ත්‍රණ|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |March 6th, 2024|Categories: News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

ශ්‍රී ධම්මාලෝක විද්‍යායතන පිරිවෙනේ 6 වසර / උසස්පෙල සිසුන් පිළිගැනිම

By |February 19th, 2024|Categories: පුවත්|

අනු/ කැබි / ශ්‍රී ධම්මාලෝක විද්‍යායතන පිරිවෙනේ , 6

පිරිවෙන් පනත – Act of Piriven Education

By |February 17th, 2024|Categories: News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පිරිවෙන්, පුවත්|

මූලික සහ මහ පිරිවෙන් සඳහා දින කැලැන්ඩරය 2024

By |February 17th, 2024|Categories: News, පණිවිඩ, පුවත්|

පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය නංවාලීමට උපදෙස් මහ නාහිමිවරු ජනපතිට ලියති

By |January 25th, 2024|Categories: පුවත්|

200 වෙනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරු යෝජනා.

By |January 20th, 2024|Categories: News, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්|

200 වැනි පිරිවෙන් අධ්‍යාපන මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ගුරුයෝජනා 2024.01.23

2023 අවසානවාර පරීක්ෂණය සහ වාර සටහන.

By |January 19th, 2024|Categories: News, පණිවිඩ, පුවත්|

2023 පාසල් වාර සටහනට අනුව දිවයිනේ සියලූම පිරිවෙන්වල තෙවන

views -1,430
Go to Top