ආයුබෝවන්...

संस्कृत2023-11-30T08:29:07+00:00

සංස්කෘත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

February 6th, 2024|Categories: 1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|Tags: |

සංස්කෘත 1 වසර ‍- 1 වන පාඩම – ස්වර

December 9th, 2023|Categories: 1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

ස්වර – ව්‍යඤ්ජන එකතු කරමු – සංස්කෘත

December 9th, 2023|Categories: 1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත, සංස්කෘත වීඩියෝ පාඩම්|

සංස්කෘත ව්‍යඤ්ජන අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු

December 9th, 2023|Categories: 1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ස්වර අක්ෂර නිවැරදිව ලියමු

December 9th, 2023|Categories: 1 වසර, වීඩියෝ පාඩම්, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් අවසානය ලකුණු දීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත – 2021

December 1st, 2023|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

සංස්කෘත උසස් පෙළ සම්මන්ත්‍රණය 2023

November 4th, 2023|Categories: අධ්‍යාපනික, ජානක රජින්ද්‍ර කුමාර, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|Tags: |

ආර්යශූරපාදයන් විසින් ප්‍රණීත ජාතක මාලාව

November 1st, 2023|Categories: අධ්‍යාපනික, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ඇගයීම් වාර්තාව – පිරිවෙන් අවසාන විභාගය – 2019

December 1st, 2020|Categories: 5 වසර, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, විභාග, සංස්කෘත|

නාගාර්ජුන පාදයන් හා ඔහුගේ කෘති

July 15th, 2018|Categories: අධ්‍යාපනික, පූජ්‍ය හදුන්ගමුවේ චන්ජෝති හිමි, සංස්කෘත|

වීරකාව්‍යයන්හි ප්‍රභවය, විකාශනය හා සැළැස්ම.

July 15th, 2018|Categories: අධ්‍යාපනික, සංස්කෘත|

මෙතෙක් නැරඹූ ප්‍රමාණය - 994

Title

Go to Top