ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

1 වසර

2023 අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-03-19T19:52:08+00:00March 19th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සිංහල විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:10:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සිංහල|

පාලි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:53:56+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පාලි|

දෙමළ විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:49:02+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, දෙමළ, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:42:15+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

ගණිතය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:34:57+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, ගණිතය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සංස්කෘත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:04:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

ඉංග්‍රීසි විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T16:38:30+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, ඉංග්‍රීසි, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර|

Go to Top