ආයුබෝවන්...

අලුත් ලිපි
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

සංස්කෘත

ප්‍රාචීන අවසාන ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-12T00:05:05+00:00March 12th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන මධ්‍යම ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-11T23:21:22+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

ප්‍රාචීන ප්‍රාරම්භ ලකුණු ලබාදීමේ පටිපාටිය – සංස්කෘත

By |2024-03-11T23:08:05+00:00March 11th, 2024|marking scheem, ප්‍රාචීන, ලකුණු දීමේ පටිපාටිය, සංස්කෘත|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග – සංස්කෘත ප්‍රශ්න පත්‍රය – 2023

By |2024-03-06T22:39:56+00:00March 6th, 2024|අධ්‍යාපනික, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පිරිවෙන්, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, විභාග, සංස්කෘත|

2023 වර්ෂයේ මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය / සංස්කෘත භාෂාව ප්‍රශ්න පත්‍රය

By |2024-03-06T17:03:30+00:00March 6th, 2024|News, pdf, අත්‍යවශ්‍ය ලිපි ලේඛන, අධ්‍යාපනික, පණිවිඩ, පුවත්, විභාග, සම්මන්ත්‍රණ, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ප්‍රශ්නෝත්තර සන්ග්‍රහය 2021-2022

By |2024-03-02T08:07:04+00:00March 2nd, 2024|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

සංස්කෘත විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:04:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

Go to Top