ආයුබෝවන්...

ප්‍රශ්න පත්‍ර

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-07T09:57:09+00:00February 7th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සාමාන්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:31:45+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:26:29+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

භූගෝල විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:18:11+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, භූගෝල විද්‍යාව|

සිංහල විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:10:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සිංහල|

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:42:15+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු විජේරත්න, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සමාජ විද්‍යාව ආදර්ශ කෙටි ප්‍රශ්න

By |2023-12-22T19:56:02+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 5 වසර

By |2023-12-22T12:06:19+00:00December 22nd, 2023|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 3 වසර

By |2023-12-22T11:09:07+00:00December 22nd, 2023|3 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව බහු වරණ 4 වසර

By |2023-12-22T11:11:05+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, සමාජ විද්‍යාව|

Title

Go to Top