ආයුබෝවන්...

ප්‍රශ්න පත්‍ර

2023 අවසාන වාර ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-03-19T19:52:08+00:00March 19th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

පිරිවෙන් සාමාන්‍ය පෙළ විභාග – සංස්කෘත ප්‍රශ්න පත්‍රය – 2023

By |2024-03-06T22:39:56+00:00March 6th, 2024|අධ්‍යාපනික, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, පිරිවෙන්, ප්‍රශ්න පත්‍ර, බහු වරණ, විභාග, සංස්කෘත|

සංස්කෘත ප්‍රශ්නෝත්තර සන්ග්‍රහය 2021-2022

By |2024-03-02T08:07:04+00:00March 2nd, 2024|5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සංස්කෘත|

සෞඛ්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-07T09:57:09+00:00February 7th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සෞඛ්‍ය විද්‍යාව|

සාමාන්‍ය විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:31:45+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සාමාන්‍ය විද්‍යාව|

සමාජ විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:26:29+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

භූගෝල විද්‍යාව විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:18:11+00:00February 6th, 2024|3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, භූගෝල විද්‍යාව|

සිංහල විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T18:10:34+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සිංහල|

ත්‍රිපිටක ධර්මය විෂය ප්‍රශ්න පත්‍ර

By |2024-02-06T17:42:15+00:00February 6th, 2024|1 වසර, 2 වසර, 3 වසර, 4 වසර, 5 වසර, කුමුදු ජානක විජයතිලක මයා, ත්‍රිපිටක ධර්මය, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර|

සමාජ විද්‍යාව ආදර්ශ කෙටි ප්‍රශ්න

By |2023-12-22T19:56:02+00:00December 22nd, 2023|4 වසර, 5 වසර, පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර, ප්‍රශ්න පත්‍ර, සමාජ විද්‍යාව|

Go to Top