පලකළ දිනය - May 19, 2019

පිරිවෙන් අංකය පිරිවෙනේ නම ලිපිනය විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
1 ශ්‍රී සද්ධර්මාලංකාර විද්‍යායතන පිරිවෙන ධර්මශාලාව,රත්නපුර
10 ශ්‍රී ඉන්දාසභ මූලික පිරිවෙන පොල්ලමුර,වැලිගෙපොල
11 ශ්‍රී දේවානන්ද මූලික පිරිවෙන වටාපත,නිවිතිගල
12 ශ්‍රී සිද්ධාර්තෝදය මූලික පිරිවෙන ගිණිහිරිය,කරංගොඩ
13 ශ්‍රී ගංගාරාම මූලික පිරිවෙන දෑල,රත්නපුර
14 සිරි විසුද්ධාරාම මූලික පිරිවෙන මුවගම,රත්නපුර
15 ශ්‍රී හේමගිරි මූලික පිරිවෙන කළුගල,විජේරිය
16 ශ්‍රී මහින්දාරාම විද්‍යායතනය පිරිවෙන ගොඩකවෙල,ගොඩකවෙල
17 ශ්‍රී ඤණසීහ මහ පිරිවෙන 99, ගගේයාය,ඇඹිලිපිටිය
18 ශ්‍රී ඤාණසීහ මූලික පිරිවෙන පලාවෙල,උඩ කිරිඇල්ල
19 ශ්‍රී චේතියගිරි මූලික පිරිවෙන පුස්සැල්ල,පරකඩුව
2 ශ්‍රී ඤාණෝභාස මහ පිරිවෙන මල්වල,රත්නපුර
20 ශ්‍රී රතනපාල මූලික පිරිවෙන (බුලත්ගම) බුලත්ගම,බලංගොඩ
21 ශ්‍රී ධම්රජ මූලික පිරිවෙන කොස්නාතොට,ගොඩකවෙල
22 ශ්‍රී විජයරාජ මූලික පිරිවෙන වැල්ලදුර,කහවත්ත
23 ශ්‍රී ධර්මායතන මහ පිරිවෙන මහවල,රත්නපුර
24 ශ්‍රී සුධර්මාරාම මූලික පිරිවෙන වැද්දාගල,කලවාන
25 ශ්‍රී ධර්මරාජ මූලික පිරිවෙන නළුවෙල,බලංගොඩ
26 ශ්‍රී සුදර්ශන මහා විහාර මූලික පිරිවෙන කෑල්ල,කොලොන්න
27 ශ්‍රී විද්‍යාලෝක මූලික පිරිවෙන කාහේන්ගම,කුරුවිට
28 ශ්‍රී සෘෂිනිකේතන මූලික පිරිවෙන පංසල පාර,කහවත්ත
29 ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතන මහ පිරිවෙන හිගුරආර,ඇඹිලිපිටිය
3 ශ්‍රී සුමන මහ පිරිවෙන මුද්දූව,රත්නපුර
30 ශ්‍රී විද්‍යාඥාන මූලික පිරිවෙන තිරිවානකැටිය,රත්නපුර
31 ශ්‍රී ශාස්ත්‍රෝදය මූලික පිරිවෙන මාරපන,රත්නපුර
32 සිරි ගුණරතන මූලික පිරිවෙන උඩවලව,ඇඹිලිපිටිය
33 ශ්‍රී රතනපාල ධර්මායතන මූලික පිරිවෙන පොත්ගුල් විහාරය,කරංගොඩ
34 ශ්‍රී විද්‍යානන්ද මහ පිරිවෙන හිදැල්ලන,රත්නපුර
35 ශ්‍රී සුමනතිස්ස මූලික පිරිවෙන පල්ලේගම,ඇඹිලිපිටිය
36 ශ්‍රී ජයසුමන මූලික පිරිවෙන දාපනේ,ඕමල්පේ
37 ශ්‍රී රතනපාල මූලික පිරිවෙන (මීගහගොඩ) මීගහගොඩ,පැල්මඩුල්ල
38 සිරි ශාන්ති දේව විද්‍යා නිකේතන මූලික පිරිවෙන විල්ලාර,වැලිපතයාය
39 ශ්‍රී චිත්තානන්ද මූලික පිරිවෙන දොඩම්පේ,රත්නපුර
4 ශ්‍රී සුමන පිරිවෙන් විද්‍යායතනය බුළුගහපිටිය,ඇහැලියගොඩ
40 ශ්‍රී සිරිරතන මූලික පිරිවෙන කුඹුගොඩආර,උඩවලව
41 ශ්‍රී රෝහණ වනවාස මූලික පිරිවෙන කඩමුදුන,බුළුතොට
42 ශ්‍රී විද්‍යාවර්ධන මූලික පිරිවෙන මිල්ලවිටිය,කුරුවිට
43 ශ්‍රී විද්‍යාප්‍රදීප මූලික පිරිවෙන අළුකැටිය,මාටුවාගල vidyapradeepapirivena@gmail.com
44 ශ්‍රී ඥානසීහ නාහිමි මූලික පිරිවෙන පාතකඩ,පැල්මඩුල්ල
45 ශ්‍රී සුනන්ද මූලික පිරිවෙන ගමිත්කන්ද,අයගම
46 ශ්‍රී නාලන්දා මූලික පිරිවෙන දෙල්වල,නිවිතිගල
47 ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මූලික පිරිවෙන ඉද්දමල්ගොඩ,පැල්මඩුල්ල
48 සිරි සරණංකර ද්වීභාෂා ධර්මදූත මූලික පිරිවෙන,\ බෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල
49 ශ්‍රී සෝමානන්ද ද්වීභාෂා මූලික පිරිවෙන බෝපැත්ත,ඇහැලියගොඩ
5 රූප අරුණ විද්‍යායතන පිරිවෙන පැල්මඩුල්ල,පැල්මඩුල්ල
50 ශ්‍රී සුමනනන්ද ද්වීභාෂා පිරිවෙන කුකුලේගම,කලවාන
6 ශ්‍රී සුධර්මෝදය මහ පිරිවෙන පැල්මඩුල්ල,පැල්මඩුල්ල
7 ශ්‍රී ධර්මානන්ද විද්‍යායතන පිරිවෙන මිරිස්වත්ත,බලංගොඩ
8 ශ්‍රී සුමන මූලික පිරිවෙන තෙප්පනාව,කුරුවිට
9 ශ්‍රී ශාන්ති නිකේතන මහ පිරිවෙන කරගස්තලාව,බෙලිහුල්ඔය

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment