පලකළ දිනය - November 23, 2018

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම සහ ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ED/3/8/9/AM/18 සිරි සුබෝධි මූලික පිරිවෙන, තිස්සාරාම මහා විහාරය, සේනාගම, වැරැන්කැටගොඩ, 32062 කහගල චන්දාලෝක හිමි 0633630994, 0773814242, 0633630994 sirisbodhipirivena@gmail.com

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment