පලකළ දිනය - January 13, 2019

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
ED/1/8/6/පො/04 සිරි විජයබා මහ පිරිවෙන ගල්ලෑල්ලේ අරියවංශ හිමි 0714837500 / 0812388310 bharathipirivena.lk@gmail.com

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment