පලකළ දිනය - November 23, 2018

ලි.ප. අංකය පිරිවෙනේ නම, ලිපිනය පරිවෙණාධිපති හිමිගේ නම දුරකථන අංකය විද්‍යුත් ලිපිනය
Ed/1/8/8/co/052 සිළුමිණි ද්විභාෂා මූලික පිරිවෙන, පොල්හේන, මඩපාත ,පිළියන්දල පූජ්‍ය මතුරට ධම්මරතන හිමි 0711202024 dmathurata@gmail.com
ED/3/8/8/CO 07 කො/ මහා විසුද්ධාරාම ත්‍රිපිටක මූලික පිරිවෙන පූජ්‍ය වදවල පඤ්ඤාසිරි හිමි +94714449593  pannasiri561@gmail.com

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න

මේ ලිපිය / පුවත අනිත් අයත් සමග බෙදා ගන්න

About the Author: piadmin

Leave A Comment